Processing of personal data

Dnem 25. 5. 2018 vešlo v účinnost obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících právních předpisů (dále jen GDPR).

Magistrát města Brna tímto informuje subjekty údajů o jejich právu požadovat za podmínek stanovených čl. 15 až 20 GDPR následující:

 • přístup ke zpracovávaným osobním údajům Magistrátem města Brna,
 • opravu zpracovávaných osobních údajů Magistrátem města Brna,
 • výmaz zpracovávaných osobních údajů Magistrátem města Brna,
 • omezení zpracování zpracovávaných osobních údajů Magistrátem města Brna,
 • a právo na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů Magistrátem města Brna. 

Subjekty údajů mají právo za podmínek stanovených čl. 21 GDPR vznést proti zpracování svých osobních údajů, zpracovávaných Magistrátem města Brna námitky.

Výše uvedená práva je subjekt/stěžovatel oprávněn uplatnit na Magistrátu města Brna těmito způsoby:

 • v písemné listinné podobě (s úředně ověřeným podpisem žadatele)
 • v elektronické formě (e-mail s kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele prostřednictvím elektronické podatelny Magistrátu města Brna)
 • prostřednictvím datové schránky žadatele
 • žadatel se osobně indentifikuje správci předložením občanského průkazu nebo cestovního dokladu, o čemž je oprávněná osoba dotčeného útvaru Magistrátu města Brna povinna učinit relevantní záznam na předmětné žádosti

Výše uvedená práva vyřizuje Referát ochrany informací Organizačního odboru

Dále subjekty údajů mají:

 • právo podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů za podmínek stanovených čl. 77 GDPR stížnost, jestliže se domnívají, že zpracováním jejich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.
 • za podmínek stanovených čl. 79 GDPR právo na účinnou soudní ochranu, jestliže mají za to, že jejich práva byla porušena v důsledku zpracování jejich osobních údajů v rozporu s nařízením GDPR. 
 • možnost konzultace problematiky zpracování osobních údajů Magistrátem města Brna s pověřencem pro ochranu osobních údajů, kterým je Mgr. Radek Skoumal, e-mail: poverenec@brno.cz, telefon +420 542 172 499. Osobní konzultace jsou možné výhradně po předchozí domluvě. 

Případné dotazy vyřizuje Referát ochrany informací Organizačního odboru prostřednictvím e-mailu: GDPR@brno.cz

Magistrát města Brna nepředává osobní údaje do třetích zemí (s výjimkou zajištění pracovních cest do těchto zemí) nebo mezinárodním organizacím. V rámci Magistrátu města Brna nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování ve smyslu čl. 4 odst. 4 GDPR.

Odkazy