CZ
Menu

KÁZNICE

Pro budoucí realizaci Kreativního centra byla z několika různých městských brownfieldů vybrána bývalá káznice, aby se prozkoumal její stav a možnosti využití pro tento záměr. Prostory bývalé káznice se nacházejí na ulici Bratislavská 68 v Brně. Objekt tvoří komplex vzájemně propojených budov, který je vymezen ulicemi Soudní, Cejl a Bratislavská.

Myšlenka na zřízení kreativního centra, jehož součástí budou ateliery, knihovna, zkušebny, coworkingové prostory, multifunkční/divadelní sál, ale i místo paměti, a které by oživilo tento významný brownfield ve středu města, vznikla již v roce 2009.

Naším cílem je vytvořit živoucí kulturní a paměťové centrum, což může významně prospět i revitalizaci okolní městské části.

Díky projektu Kreativního centra Brno došlo k udržení objektu v městském majetku i k zachování jeho existence jako takové. Došlo k zaměření objektu, byl zde proveden stavebně-historický a stavebně-technický průzkum, nyní je v běhu pasportizace cenných historických prvků. V roce 2016 prohlásilo Ministerstvo kultury ČR bývalou káznici kulturní památkou. O rok později byly určeny Limity památkové ochrany (ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Brně, Odborem památkové péče MMB, Kanceláří architekta města Brna a Odborem strategického rozvoje a spolupráce) a město vyhlásilo mezinárodní architektonickou soutěž na podobu centra.

https://kambrno.cz/souteze/kreativni-centrum-brno/ Konkrétní podoba je součástí projektové dokumentace, na které se pracuje s výhercem architektonické soutěže, atelierem KAVA. Dokumentace se opakovaně projednávala se stakeholdery (např. Knihovna Jiřího Mahena, JIC, Moravské zemské muzeum a historici, Technické muzeum, kreativní společnosti, neziskové organizace, školy).

FINANCE

Stavba by měla přijít na přibližně 400 milionů korun. Město Brno mělo zájem na revitalizaci tohoto objektu žádat o evropskou dotaci z Operačního programu podnikání pro inovace a konkurenceschopnost (OPPIK)- Služby infrastruktury (prostřednictvím nástroje ITI), která mohla pokrýt až polovinu nákladů. Podmínkou žádosti o dotaci je získání pravomocného územního rozhodnutí a mít podanou žádost o stavební povolení.

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) byla podána na stavební úřad MČ Brno -Sever v 6/2019.

Na základě podané DUR stále probíhá územní řízení, neboť v rámci něho byla vznesena v 7/2019 ze strany dvou účastníků tzv. námitka systémové podjatosti na město Brno. Od té doby se územní řízení zastavilo a dokud nebude systémová podjatost vyřešena, tak územní řízení nemůže pokračovat. Kvůli tomu tedy město Brno nemůže splnit podmínky daný dotační výzvy, a proto žádost o dotaci z OPPIK z programu Služby infrastruktury v tomto programovém období EU nestihne.

Ale dle prvních tematických směrů nových operačních programů EU na období 2021–2027 je zřejmé, že kreativní průmysly budou i nadále podporované, a proto již nyní aktivně sledujeme budoucí nastavení těchto dotačních titulů s tím, že město Brno počítá, že by podalo relevantní žádost o dotaci na pokračování přestavby káznice na Kreativní centrum Brno. Tato žádost by mohla být podána hned na začátku platnosti operačních programů, tzn. v letech 2021 nebo 2022.

MÍSTO PAMĚTI

Projekt byl pro debatách se stakeholdery- pamětníky a paměťovými institucemi- výrazně rozšířen o muzejní část (ženský dvůr a přilehlé křídlo). Pro financování muzejní části (spolupráce s Moravským zemským muzeem) se průběžně jedná s Ministerstvem kultury ČR. V přípravě je Memorandum o vzájemné spolupráci.

DOČASNÉ OŽIVENÍ OBJEKTU

K dočasnému oživení káznice, před tím, než dojde k výraznějším stavebním zásahům, dochází systematicky už nyní, a to edukativně-kulturními akcemi v režii spolku Tripitaka, TIC Brno a dalších partnerů:

Káznice žije https://barvybrnenskehobronxu.cz/kaznice-zije/, https://www.gotobrno.cz/akce/kaznice-zije/

Ghettofest https://ghettofest.cz/o-festivalu/

V objektu je umístěna regionální pobočka Paměti národa, https://www.postbellum.cz/pobocky/jihomoravsky-kraj/

HISTORIE KÁZNICE

Základní kámen komplexu byl položen 20. června 1770 a stavba byla dokončena o osm let později. Až do roku 1786 v ní byl umístěn sirotčinec. Poté budovy sloužily původně zamýšlenému účelu věznice, a to až do roku 1955, kdy byla postavena věznice v Brně-Bohunicích. V 90. letech minulého století sloužily budovy různým účelům – Moravskému zemskému archivu, Policii ČR aj. V současnosti je celý komplex uzavřen.

POPIS KÁZNICE

Komplex má celkem tři vnitřní dvory. U dvora do ulice Bratislavská stojí výrazně novější budova, která je částečně podsklepena a má tři nadzemní podlaží. Ostatní budovy původní věznice mají dvě nadzemní podlaží a jsou rovněž zastřešeny sedlovým krovem. Dispoziční uspořádání těchto budov je v přísném řádu chodbového a účelového traktu. Káznice má necelých 8.000 m2. Káznice je ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Odkaz na mapu.