MAPOVÁNÍ KULTURNÍCH A KREATIVNÍCH ODVĚTVÍ V BRNĚ

Kreativita v brně

V Brně se můžeme pochlubit velmi silným potenciálem na poli kreativních odvětví. V jihomoravské metropoli podniká 12–23 % ze všech kreativních subjektů v ČR. V konkrétních číslech se jedná o 12 tisíc subjektů, 20 tisíc zaměstnaných osob, 2 tisíce firem a 8 a půl tisíce osob samostatně výdělečně činných.

Odvětví KKO v Brně dle počtu subjektů

Odvětví KKO v Brně dle počtu subjektů
Zdroj: kvantitativní mapování JIC, 2013

Mezi silné stránky kulturních a kreativních odvětví v Brně lze zařadit potenciál talentů, existenci tradičních organizací a firem a také vzdělávání v kreativních odvětvích, které poskytují brněnské vysoké školy. Pro kreativní profese má Brno výbornou geografickou polohu, ačkoliv navazování kontaktů se zahraničím představuje pro většinu odvětví stále nevyužívanou příležitost (výjimkou je odvětví videoher). Zásadními slabinami jsou naopak neschopnost udržet talenty (často odcházejí do Prahy a zahraničí) a nízké technické a prostorové zabezpečení. Mezi nedostatky uváděli kreativní podnikatelé při sebehodnocení často nízké podnikatelské dovednosti. Mezi příležitosti, které by účastníci dotazování uvítali, patří vzájemný networking, větší spolupráce se školami, nové formy financování (např. crowdfunding) a kooperace s orgány města. Hlavními hrozbami zůstávají pokračující odliv talentů, zhoršený přístup k financím nebo nezájem zákazníků.

Běžnou praxí v kreativních odvětvích je spolupráce s jinými kreativními subjekty za účelem podnikání. Nejvíce s jinými kreativci spolupracují tvůrci videí a filmů, nejméně naopak lidé z oblasti designu a videoher.

KKO dle podílu subjektů, které vykonávají vedlejší činnost v jiném KKO

“Působíte i v dalších kulturních a kreativních odvětvích? Působením máme na mysli činnost, za kterou jste finančně odměněn/a.”

Zdroj: dotazování JIC, 2014, n=171 

Navazování kontaktů a export produktů a služeb do zahraničí. To jsou slabé stránky brněnských kreativců. Dle výsledků mapování z roku 2014, uvedlo hned 81 % oslovených subjektů, že podíl jejich činnosti v zahraničí představuje méně než 20 % celkové aktivity.

Subjekty KKO v Brně dle podílu činnosti v zahraničí na celkové činnosti 

“Označte procentuální podíl vaší činnosti v (produkce do) zahraničí”

Zdroj: dotazování JIC, 2014, n=164

Výhodou Brna je naopak velká škála možností vysokoškolského vzdělávání v oblasti kreativních odvětví. Kreativní obory lze studovat na Vysokém učení technickém, Masarykově univerzitě, Mendelově univerzitě i na Janáčkově akademii múzických umění. Za nedostatek však můžeme považovat minimální zacílení studijních programů – např. na reklamu nebo tvorbu her.

Jedním z nejzávažnějších problémů kreativních odvětví jsou nedostatečné podnikatelské dovednosti. Jedná se o manažerské, marketingové, finanční schopnosti nebo orientace v autorském právu. Tuto skutečnost si nicméně uvědomují i sami kreativci.

Úroveň manažerských dovedností začínajících subjektů dle odvětví KKO v Brně

“Ohodnoťte na škále 1–5 (kde 1 je vynikající a 5 je nedostatečný) úroveň manažerských dovedností začínajících subjektů ve vašem odvětví.”

Zdroj: dotazování JIC, 2014, n=152

Chcete se dozvědět víc?
Pročtěte si kompletní studii.

Mapování KKO v Brně

JAK MAPOVÁNÍ PROBÍHALO

Průzkum se skládal z kvantitativní a kvalitativní části. Hlavním cílem kvantitativní části bylo zmapování celkového počtu subjektů v jednotlivých kreativních odvětvích na území Brna a vyhledat maximum dostupných informací o těchto subjektech – zejména právní formy, počet zaměstnanců a ekonomická data. Zkoumání využilo databáze Albertina a metodiku založenou na tzv. CN-NACE – kódech ekonomických činností. Nejvhodnějším způsobem mapování se ukázala práce s více databázemi a jejich vzájemné porovnání. Základní databázi doplnily subjekty zmapované tzv. metodou sněhové koule.

Kvalitativní část obsahovala zejména rozhovory s odborníky z jednotlivých odvětví a také online dotazník. Vybraní zástupci společně identifikovali silné stránky a potřeby subjektů kreativních odvětví v Brně. Metodika byla připravena ve spolupráci několika subjektů a kvalitativní rozhovory vedl Petr Návrat, který se dlouhodobě věnuje projektům zabývajícím se regenerací měst, lokálním ekonomickým rozvojem a městskou samosprávou. 
Pracujete na zajímavém projektu, který bude přínosem pro kreativní odvětví?
více informací